Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Maxi Swing
  1. Voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen u, de juridische of natuurlijke persoon die deze overeenkomst aangaat, en Maxi Swing  (hierna ook “wij” of “ons”), inzake dienstverlening door ons, zijn automatisch deze Algemene Voorwaarden (“de voorwaarden”) van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een specifieke overeenkomst tussen u en ons. Uw algemene aankoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.
  2. Wij zijn ten alle tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijziging op de manier die ons het meest aangewezen lijkt. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kunt u binnen de tien dagen na ontvangst van onze notificatie onze overeenkomst schriftelijk opzeggen.
  3. Wij garanderen dat alle diensten zullen worden verleend in overeenstemming met algemeen in de bedrijfstak aanvaarde normen en gebruiken. U erkent en aanvaardt dat de door ons meegedeelde planning louter indicatief is. Indien nodig, kunnen wij deze wijzigen, zonder dat zulks een wijziging zal uitmaken zoals bepaald onder 2., hierboven. Wij zullen u hier wel van informeren.
  4. De prijzen vermeld in onze offertes, aanbiedingen of andere promotie-uitingen zijn altijd exclusief enige toepasselijke belastingen, heffingen of taksen (inclusief maar niet beperkt tot BTW), die zullen worden gefactureerd aan en betaald door u, tenzij anders vermeld in de offerte, aanbieding of promotie-uiting.  Wij zijn verantwoordelijk voor de taksen op onze persoonlijke eigendom en netto inkomsten.
  5. Onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar. Bij laattijdige betaling kunnen wij onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest aanrekenen van 1,5% per maand op alle uitstaande sommen. Wij zijn niet verplicht onze dienstverlening aan u verder te zetten bij laattijdige betaling.
  6. Mogelijks werken wij voor de uitvoering van uw opdracht met partners en onderaannemers. U erkent en aanvaardt dat.
  7. Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.